Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η   Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α  &  Ι Σ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Υπεύθυνος Μαθήματος: Αναπλ. Καθηγήτρια Ι. Παπασιδέρη

Για την παρακολούθηση των παρουσιάσεων απαιτείται ο Microsoft Internet explorer 32bit, έκδοση 6 η νεώτερη.
Σε εκδόσεις Internet explorer μεγαλύτερες του 8, ανοίξτε την παρούσα ιστοσελίδα σε compatibility view
Σε περίπτωση που έχετε λειτουργικό Windows Vista ή Windows 7/8 και δε σας ανοίγουν κάποιες διαλέξεις παρακαλώ εγκαταστήστε τον απαραίτητο codec

Τυχόν αδυναμία καταγραφής κάποιων διαλέξεων δεν συνεπάγεται εξαίρεση τους απο τη διδακτέα και κατ' επέκταση εξεταστέα ύλη.