ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Λ. Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
 http://media2.biol.uoa.gr/kyttariki-08-09/

 http://media4.biol.uoa.gr/inetpub2/bk08_09.htm

 

bullet

1-10-2008 (Καθηγητής κ. Λ. Χ. Μαργαρίτης)

                  Γενική Εισαγωγή

                  Κεφάλαιο 1: Προέλευση και εξέλιξη των οργανισμών, δομικοί λίθοι, κυτταρική οργάνωση (Α' ΜΕΡΟΣ)

   

bullet

3-10-2008 (Καθηγητής κ. Λ. Χ. Μαργαρίτης)

              Κεφάλαιο 1: Προέλευση και εξέλιξη των οργανισμών, δομικοί λίθοι, κυτταρική οργάνωση (Β' ΜΕΡΟΣ)

               Κεφάλαιο 1: Προέλευση και εξέλιξη των οργανισμών, δομικοί λίθοι, κυτταρική οργάνωση (Γ' ΜΕΡΟΣ)

 

bullet

8-10-2008 (Καθηγητής κ. Λ. Χ. Μαργαρίτης)

              Κεφάλαιο 1: Προέλευση και εξέλιξη των οργανισμών, δομικοί λίθοι, κυτταρική οργάνωση (Δ' ΜΕΡΟΣ)

              Κεφάλαιο 1: Προέλευση και εξέλιξη των οργανισμών, δομικοί λίθοι, κυτταρική οργάνωση (Ε' ΜΕΡΟΣ)

              Κεφάλαιο 1: Προέλευση και εξέλιξη των οργανισμών, δομικοί λίθοι, κυτταρική οργάνωση (ΣΤ' ΜΕΡΟΣ)

 

bullet

10-10-2008 (Καθηγητής κ. Λ. Χ. Μαργαρίτης)

             Κεφάλαιο 1: Προέλευση και εξέλιξη των οργανισμών, δομικοί λίθοι, κυτταρική οργάνωση (Z' ΜΕΡΟΣ)

             Κεφάλαιο 1: Στερεοφωτογραφίες - Τρισδιάστατη οργάνωση βιομορίων, μακρομορίων κ.τ.λ. (H' ΜΕΡΟΣ)

             Φωτογραφίες μαθήματος:    photo 1   photo2   photo 3   photo 4   photo 5   photo 6

             πρόγραμμα για στερεοφωτογραφίες

 

bullet

15-10-2008 (Καθηγητής κ. Λ. Χ. Μαργαρίτης)

             Κεφάλαιο 3:Ερευνητική Μεθοδολογία -Εισαγωγή

             Κεφάλαιο 3:Ερευνητική Μεθοδολογία -Ιστορία Μικροσκοπίας (Α' ΜΕΡΟΣ) 

             Κεφάλαιο 3:Ερευνητική Μεθοδολογία -Ιστορία Μικροσκοπίας (Β' ΜΕΡΟΣ)

 

bullet

17-10-2008   (Αναπλ. Καθηγήτρια κα. Ι. Παπασιδέρη)

             Κεφάλαιο 4:Βιολογικές Μεμβράνες (ΜΕΡΟΣ Α')

             Κεφάλαιο 4:Βιολογικές Μεμβράνες (ΜΕΡΟΣ Β')

 

bullet

22-10-2008 (Αναπλ. Καθηγήτρια κα. Ι. Παπασιδέρη)

             Κεφάλαιο 4:Βιολογικές Μεμβράνες (ΜΕΡΟΣ Γ')

             Κεφάλαιο 4:Βιολογικές Μεμβράνες (ΜΕΡΟΣ Δ')

 

bullet

24-10-2008 (Αναπλ. Καθηγήτρια κα. Ι. Παπασιδέρη)

             Κεφάλαιο 4:Βιολογικές Μεμβράνες (ΜΕΡΟΣ Ε')

             Κεφάλαιο 4:Βιολογικές Μεμβράνες (ΜΕΡΟΣ ΣΤ')

 

bullet

29-10-2008 (Καθηγητής κ. Λ. Χ. Μαργαρίτης)

             Κεφάλαιο 3:Ερευνητική Μεθοδολογία -(Γ' ΜΕΡΟΣ)

             Κεφάλαιο 3:Ερευνητική Μεθοδολογία - (Δ' ΜΕΡΟΣ)

 

bullet

31-10-2008 (Αναπλ. Καθηγήτρια κα. Ι. Παπασιδέρη)

             Κεφάλαιο 4:Βιολογικές Μεμβράνες (ΜΕΡΟΣ Ζ')

             Κεφάλαιο 11:Αυτοσυγκρότηση (ΜΕΡΟΣ A')

 

bullet

05-11-2008 (Καθηγητής κ. Λ. Χ. Μαργαρίτης)

           Κεφάλαιο 3:Ερευνητική Μεθοδολογία -(Ε' ΜΕΡΟΣ)

           Κεφάλαιο 3:Ερευνητική Μεθοδολογία - (ΣΤ' ΜΕΡΟΣ)

 

bullet

07-11-2008 (Αναπλ. Καθηγήτρια κα. Ι. Παπασιδέρη)

             Κεφάλαιο 13:Κυτταρική Επικοινωνία (ΜΕΡΟΣ Α')

             Κεφάλαιο 13:Κυτταρική Επικοινωνία (ΜΕΡΟΣ Β')

 

bullet

12-11-2008 ( Καθηγητής κ. Λ. Χ. Μαργαρίτης)

            Πειραματική Διαδικασία Απόδειξης της Λιπιδικής Διπλοστοιβάδας και Ψυκτοεξάχνωσης 

            Φροντιστήριο εργαστηριακής άσκησης Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας (ΜΕΡΟΣ Α')

            Φροντιστήριο εργαστηριακής άσκησης Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας (ΜΕΡΟΣ Β')

 

bullet

14-11-2008 (Αναπλ. Καθηγήτρια κα. Ι. Παπασιδέρη)

            Κεφάλαιο 13:Κυτταρική επικοινωνία (ΜΕΡΟΣ Γ')

            Κεφάλαιο 14:Εξωκυττάριες Ουσίες(ΜΕΡΟΣ Α')

 

bullet

19-11-2008 (Επίκουρος Καθηγητής κ. Δ. Ι. Στραβοπόδης)

           Κεφάλαιο 5:Πυρήνας (Α' ΜΕΡΟΣ)

           Κεφάλαιο 5:Πυρήνας (Β' ΜΕΡΟΣ)

 

bullet

21-11-2008 (Αναπλ. Καθηγήτρια κα. Ι. Παπασιδέρη)

          Κεφάλαιο 14:Εξωκυττάριες Ουσίες(ΜΕΡΟΣ Β')

          Κεφάλαιο 14:Εξωκυττάριες Ουσίες(ΜΕΡΟΣ Γ')

 

bullet

26-11-2008 (Επίκουρος Καθηγητής κ. Δ. Ι. Στραβοπόδης)

           Κεφάλαιο 5:Πυρήνας (Γ' ΜΕΡΟΣ)

           Κεφάλαιο 5:Πυρήνας (Δ' ΜΕΡΟΣ)

 

bullet

28-11-2008 (Επίκουρος Καθηγητής κ. Δ. Ι. Στραβοπόδης)

           Κεφάλαιο 5:Πυρήνας (Ε' ΜΕΡΟΣ)

           Κεφάλαιο 5:Πυρήνας (ΣΤ' ΜΕΡΟΣ)

 

bullet

03-12-2008 (Επίκουρος Καθηγητής κ. Δ. Ι. Στραβοπόδης)

           Κεφάλαιο 6:Πρωτεϊνοσύνθεση (Α' ΜΕΡΟΣ)

           Κεφάλαιο 6:Πρωτεϊνοσύνθεση (B' ΜΕΡΟΣ)

 

bullet

05-12-2008 (Επίκουρος Καθηγητής κ. Δ. Ι. Στραβοπόδης)

           Κεφάλαιο 15:Κυτταρικός Κύκλος (Α' ΜΕΡΟΣ)

           Κεφάλαιο 15:Κυτταρικός Κύκλος (B' ΜΕΡΟΣ)

 

bullet

07-01-2009 (Επίκουρος Καθηγητής κ. Δ. Ι. Στραβοπόδης)

          Κεφάλαιο 10: Κυτταρικά Ινίδια -  Κυτταροσκελετός (Α' ΜΕΡΟΣ)

          Κεφάλαιο 10: Κυτταρικά Ινίδια -  Κυτταροσκελετός (Β' ΜΕΡΟΣ)

          Κεφάλαιο 10: Κυτταρικά Ινίδια -  Κυτταροσκελετός (Γ' ΜΕΡΟΣ)

 

bullet

09-01-2009 (Επίκουρος Καθηγητής κ. Δ. Ι. Στραβοπόδης)

          Κεφάλαιο 10: Κυτταρικά Ινίδια -  Κυτταροσκελετός (Δ' ΜΕΡΟΣ)

          Κεφάλαιο 12: Εισαγωγή Στη Μεταγωγή Σήματος

         

bullet

14-01-2009 (Λέκτορας κ. Ν. Μεσσήνη)

          Κεφάλαιο 7: Μεταμεταφραστική τροποποίηση - Διαλογή - Στόχευση πρωτεϊνών και Κυτταρική Πολικότητα

          Ύλη κεφαλαίου 7: Εισαγωγή εως και 7.4.1.2

 

bullet

16-01-2009 (Λέκτορας κ. Ν. Μεσσήνη)

          Κεφάλαιο 8: Κυτταρική Οργάνωση Παραγωγής και Μετατροπής Ενέργειας: Μιτοχόνδρια και Χλωροπλάστες

          Ύλη κεφαλαίου 8: Εισαγωγή εως και 8.2

          Κεφάλαιο 9: Οργανίδια Μετατροπής και Αποικοδόμησης Βιομορίων: Υπεροξυσώματα - Λυσοσώματα

          Ύλη κεφαλαίου 9: Εισαγωγή εως και 9.1.3.1 και 9.2 έως και 9.2.4.1

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια Ιστοσελίδας: Αι. Τσεκούρα, Γκ. Τσανγκάλοβα, Α. Τζάτζου