Μ.Δ.Ε  <<ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ>>

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ -ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

Οκτώβριος 2010-Ιανουάριος 2011